Regulamin sklepu https://szkoleniaprzedluzaniewlosow.pl/

 

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego szkoleniaprzedluzaniewlosow.pl jest Sara Wierzchołowska, Gdynia, ul. Legionów, nr 102C, lok. U4, 81-472 numer NIP: 9581670846 REGON: 362744504

 

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

telefonicznie; numer telefonu: + 48 570-553-483
mailowo; adres poczty elektronicznej: KLINIKAPIEKNAWIERZCHOLOWSKA@GMAIL.COM
listownie; adres miejscowy do doręczeń: UL. LEGIONÓW 102C/U4 81-472 GDYNIA

§ 1. DEFINICJE

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym ustalamy termin, w którym ma się odbyć szkolenie stacjonarne, jeżeli ktoś wybiera ebook czas realizacji zamówienia pliku pdf, który zostanie wysłany na skrzynkę mailową;
Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);
Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności; Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://szkoleniaprzedluzaniewlosow.pl/ z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;
Towar – produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki K
Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż usług szkoleniowych. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie: interaktywnego formularza składania Zamówienia.
Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
Jeżeli chcesz korzystać z usług Sklepu musisz zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 3. ZAMÓWIENIE

Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 10:00 – 18:00.

Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia metodę płatności za Zamówienie, dane kontaktowe, dane do rachunku i wysyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena Zamówienia.
W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego.

Po ww. momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do 2 dni roboczych od złożenia i opłacenia zamówienia poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub mailowy) kontakt ze Sprzedawcą.

Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany.
Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz dołączana jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający treść Umowy.

Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po płatności przy odbiorze – po złożeniu Zamówienia,

przelewie bankowym – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Od dnia nadania przesyłki czas dostarczenia trwa od 24 do 48 godzin.

§ 4. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI

Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.

Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

Klient może wybrać jedną z następujących form płatności (formy płatności ograniczone są do):

FORMY PŁATNOŚCI

TRADYCYJNY PRZELEW
Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu: https://szkoleniaprzedluzaniewlosow.pl/

 

PRZELEW ELEKTRONICZNY PRZELEWY24
Przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł. Oraz PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.
Klient zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie do 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem płatności przy odbiorze.

Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu faktury VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów).

§ 5. WYSYŁKA
Wybierając produkt cyfrowy klient otrzymuje swoje zamówienie niezwłocznie po dokonaniu przez klienta płatności. Warunkiem odbioru produktu cyfrowego jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.
§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie szkolenia Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Biuro Obsługi Klienta, adres e-mail:KLINIKAPIEKNAWIERZCHOLOWSKA@GMAIL.COM , telefon; (+48) 570-553-483 , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy zawartej na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą listownie lub pocztą elektroniczną).

§ 7. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przekazywane przez Klienta, przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Klienta jest Sara Wierzchołowska, Gdynia, ul. Legionów, nr 102C, lok. U4, 81-472 numer NIP: 9581670846 REGON: 362744504 Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

* realizacji przepisów prawa,
* realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
* działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.
Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej: KLINIKAPIEKNAWIERZCHOLOWSKA@GMAIL.COM lub miejscowy Sprzedawcy: Klinika Piękna UL. LEGIONÓW 102C/U4 81-472 GDYNIA
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.
Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

* odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
* innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu sklepu internetowego i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

 

§ 8. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty. Kuponów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart upominkowych. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą ale nie muszą być powiązane z minimalną wartością zakupu.
Wartość towaru musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości towaru może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu gotówki za kupon rabatowy, kiedy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony. Zwrot zostaje wydany w postaci kuponu rabatowego.
Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe.

 

§9 REKLAMACJE

Procedura zgłaszania skarg i reklamacji na usługi szkoleniowe w Klinice Piękna Wierzchołowska.

1. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej.
2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do firmy ” Klinika Piękna Wierzchołowska” (ul. Legionów 102C/U4 81-472 Gdynia, KLINIKAPIEKNAWIERZCHOLOWSKA@GMAIL.COM)
3. Termin składania reklamacji wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
4. Pismo zawierające reklamację powinno zawierać:

a. dane kontaktowe do uczestnika/podmiotu zgłaszającego reklamację,
b. nazwę i datę usługi (imię i nazwisko trenera), wobec której zgłasza się zastrzeżenie,
c. opis zgłoszonego problemu,
d. uzasadnienie reklamacji.

5. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Wykonawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

6. Wykonawca ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

7. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji Zamawiającemu przysługuje częściowy lub całkowity zwrot kosztów szkolenia albo możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie wyznaczonym przez Klinikę Piękna.

 

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.

 

Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 (czternaście) dni przed wejściem jego w życie. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy.
Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Data wejścia w życie Regulaminu: 1 września 2023 r.
Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/